ĐƯỜNG DÂY NÓNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cập nhật lúc: 10:00 25/07/2018

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CCHC BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch các thủ tục trong cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị về cải cách thủ tục hành chính, thái độ, hành vi của cán bộ, công chức , viên chức trong thi hành công vụ. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk thông báo đường dây nóng cải cách hành chính như sau: 
1. Ông Phạm Văn Tịch: Trưởng ban – Điện thoại: 091 343 9603. 
2. Bà Hà Thị Hồng Khuyên: Chánh Văn phòng - Điện thoại: 0262 3856 339 - 0935406499.