Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019

Cập nhật lúc: 09:12 27/12/2018

Ngày 16/11/2018, Chính phủ  ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

          Đối tượng áp dụng gồm:

          - Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động;

          - Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

          - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động;

          - Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

          Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 01/01/2019 được quy định theo vùng cụ thể như sau:

          - Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng;

          - Vùng II: 3.710.000 đồng/tháng;

          - Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng;

          - Vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng.

          Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay (Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017) từ 160.000-200.000 đồng/tháng.

          Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Theo đó tỉnh Đắk Lắk thuộc vùng IV (trừ  Thành phố Buôn Ma thuột thuộc vùng III)

          Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

          Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

          Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

            Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

          Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và thay thế Nghị định số 147/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ./.

Nam anh