CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Cập nhật lúc: 08:51 07/01/2020

Ngày 10/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP về việc tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 24/10/2019, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐTV về việc ban hành Quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế này quy định và hướng dẫn chi tiết việc Quỹ thực hiện hoạt động cho vay gián tiếp thông qua ngân hàng thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn triển khai các dự án, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định 39//2019/NĐ-CP.

Theo đó, đối tượng áp dụng cho vay là các Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đáp ứng quy định tại Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP và Điều 23 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP.

Mức cho vay từ nguồn vốn cho vay gián tiếp của Quỹ đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh. Thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm, thời gian ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dài hạn ) tối đa là 02 năm.

Nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Lãi suất cho vay gián tiếp của Quỹ sẽ được công bố hàng năm hoặc trong từng thời kỳ và bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 04 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ làm việc với các ngân hàng thương mại đủ điều kiện theo quy định để tiến hành ký Hợp đồng khung hợp tác và triển khai hoạt động cho vay gian tiếp trong thời gian sớm nhất để doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi này theo định hướng của Chính phủ./.

Tải các văn bản có liên quan dưới đây.

Luật số 04/2017/QH14

Tải tại đây

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP

Tải tại đây

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

Tải tại đây

Quyết định số 07/QĐ-HĐTV

Tải tại đây

Quyết định số 08/QĐ-HĐTV

Tải tại đây