Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg

Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg Quy định về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện chuyển thành Công...