XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM

HỘI NGHỊ TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2019

HỘI NGHỊ TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2019

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Hội thao Khối thi đua BQL khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung lần thứ I năm 2019

Hội thao Khối thi đua BQL khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung lần thứ I năm 2019

Thông báo thời gian tổ chức Hội thao Khối Thi đua lần thứ I năm 2019

Thông báo thời gian tổ chức Hội thao Khối Thi đua lần thứ I năm 2019

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

SƠ LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)

SƠ LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)

Kế hoạch tổ chức Hội thao và giao lưu văn nghệ Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung năm 2019

Kế hoạch tổ chức Hội thao và giao lưu văn nghệ Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung năm 2019

Một số nội dung chính của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP

Ngày 10/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Thông báo về việc góp ý Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk

Thông báo về việc góp ý Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN Đắk Lắk