Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 18/2021/TT-BTC ngày 11/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư số 18/2021/TT-BTC ngày 11/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tuyên truyền Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 01/12/2020, của UBND tỉnh Đắk Lắk

Tuyên truyền Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 01/12/2020, của UBND tỉnh Đắk Lắk

Phổ biến tuyên truyền triển khai thực hiện cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Phổ biến tuyên truyền triển khai thực hiện cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu

Phổ biến các Luật mới ban hành theo Công văn số 586/HĐPL ngày 05/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk

Phổ biến các Luật mới ban hành theo Công văn số 586/HĐPL ngày 05/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP Quy định về công tác văn thư

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP Quy định về công tác văn thư

SƠ LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)

SƠ LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)

Một số nội dung chính của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP

Ngày 10/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Ngày 27/9/2018, Chính phủ đã ban hành nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Những điểm mới của Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp