01. THỦ TỤC THỎA THUẬN VỊ TRÍ, QUY MÔ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH

1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk,...

02. THỦ TỤC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ

1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk,...

03. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 đường Trường...

04. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk,...

05. THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk,...

06. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 07 đường Trường...

07. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH

1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk,...

08. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP, KHÔNG THAY ĐỔI CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CƠ CẤU QUY HOẠCH

1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk,...