Cơ cấu tổ chức

Cập nhật lúc: 16:17 15/07/2017

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

        1. Trưởng Ban: Phạm Văn Tịch

          Số điện thoại cơ quan: 0262. 3845.159

          Di động                     :  0913. 439. 603

          Email: tichpv@bqlkcn.daklak.gov.vn 

         2. Phó Trưởng ban: Trần Thanh Trà

         Số điện thoại cơ quan: 0262.3845.146

          Di động                     :  0982. 470. 456

          Email: tratt@bqlkcn.daklak.gov.vn

         3. Phó Trưởng ban: Lê Văn Cường

         Số điện thoại cơ quan: 0262. 3842. 789

          Di động                    :  0942. 833. 979

          Email: cươnglv@bqlkcn.daklak.gov.vn 

THÔNG TIN CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN

          1. Văn phòng:

          Chánh văn phòng: Hà Thị Hồng Khuyên

           Số điện thoại cơ quan: 0262. 3856.339

            Di động                    :    0935. 406. 499

            Email: khuyenhth@bqlkcn.daklak.gov.vn   

            Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Nam Anh

           Số điện thoại cơ quan: 

            Di động                    :    0987. 455. 857

            Email: anhnn@bqlkcn.daklak.gov.vn 

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban Quản lý trong công tác tổ chức  bộ máy, nhân sự, đào tạo, lao động tiền lương và các chế độ của công chức, viên chức và người lao động;

- Quản lý điều hành các phương tiện, vật tư phục vụ các hoạt động của Ban Quản lý và các phòng thuộc Ban Quản lý ;

- Chủ trì xây dựng các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định;

- Thực hiện công tác tổng hợp và đôn đốc các phòng thực hiện kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, lịch công tác tuần, chương trình công tác tháng, quí, năm;

- Tham mưu và chủ trì đôn đốc, kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính, thi đua - khen thưởng và kỷ luật;

- Quản lý và sử dụng các con dấu, thực hiện công tác văn thư – lưu trữ;

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban Quản lý, thanh toán vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp; quản lý chi phí hành chính của Ban Quản lý, quản lý công tác tài chính đối với các đơn vị trực thuộc;

- Bảo đảm cung cấp thông tin và xử lý thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ cho hoạt động của Ban Quản lý; duy trì chế độ báo cáo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan;

- Quản lý công tác tin học, chủ trì việc quản lý mạng nội bộ và điều hành website của Ban Quản lý;

- Chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công cụ thể của lãnh đạo Ban  Quản lý.

           2. Phòng Quản lý Nghiệp vụ:

            Trưởng phòng: Nguyễn Văn Minh

            Số điện thoại cơ quan:    0262. 3841.777

            Di động                     :   0905. 033. 939

            Email:minhnv@bqlkcn.daklak.gov.vn

            Phó Trưởng phòng: Võ Thị Mỹ Vân

           Số điện thoại cơ quan:   

            Di động                    :    0914. 144. 979

            Email: vanvtm@bqlkcn.daklak.gov.vn

            Phó Trưởng phòng: Hồ Quang Phú

           Số điện thoại cơ quan:   

            Di động                    :    0905. 092. 098

            Email: phuhq@bqlkcn.daklak.gov.vn

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ về quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong KCN theo quy định của pháp luật về xây dựng và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền;

- Tham mưu điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của KCN  nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch;

- Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong khu công nghiệp;

- Tham mưu cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp phải có Giấy phép xây dựng theo phân cấp hoặc ủy quyền;

- Tham mưu tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý;

- Tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Tham mưu tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành và UBND tỉnh phê duyệt;

- Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị  và triển khai dự án đầu tư;

- Tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp;

- Làm đầu mối tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp về chế độ, chính sách đầu tư; nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích đầu tư; giúp lãnh đạo báo cáo định kỳ, bất thường tình hình đầu tư vào các KCN với các cơ quan ủy quyền và cơ quan cấp trên;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển mô hình khu công nghiệp, khu kinh tế mới theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Tham mưu tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý;

- Tham mưu cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp, khu kinh tế theo hướng dẫn của Bộ Công thương;

- Tham mưu cấp Giấy phép kinh doanh, bổ sung mục tiêu kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công thương và ủy quyền của UBND tỉnh;

- Tham mưu cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công thương;

- Tham mưu cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong khu công nghiệp theo hướng dẫn, ủy quyền của Bộ Công thương.

- Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin về khu công nghiệp trên địa bàn và kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp;

- Tham mưu tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

- Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo ủy quyền của UBND tỉnh;

- Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể theo ủy quyền của UBND tỉnh; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong KCN theo ủy quyền của UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong KCN theo ủy quyền của UBND tỉnh;

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong KCN, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày theo ủy quyền của sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo ủy quyền của sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong KCN theo ủy quyền của sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong KCN, bao gồm: đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;

- Tham mưu tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý;

- Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và chi phí hạ tầng KCN của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong KCN theo ủy quyền của UBND tỉnh (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh);

- Tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư  thuộc diện phải đăng ký trong KCN; thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các dự án đầu tư trong khu công nghiệp;

- Tham mưu tổ chức thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong khu công nghiệp;

- Tham mưu tổ chức kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong KCN theo pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Tham mưu tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban Quản lý;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công cụ thể của lãnh đạo Ban Quản lý;

- Trong thời gian chưa có đại diện Ban Quản lý tại các KCN, phòng Quản lý nghiệp vụ thực hiện theo dõi trực tiếp KCN theo chức năng, nhiệm vụ của mình.