Cơ cấu tổ chức

Cập nhật lúc: 16:17 15/07/2017

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

        1. Trưởng Ban: Phạm Văn Tịch

          Số điện thoại cơ quan: 0262. 3845.159

          Di động                     :  0913. 439. 603

          Email: tichpv@bqlkcn.daklak.gov.vn 

         2. Phó Trưởng ban: Trần Thanh Trà

         Số điện thoại cơ quan: 0262.3845.146

          Di động                     :  0982. 470. 456

          Email: tratt@bqlkcn.daklak.gov.vn

THÔNG TIN CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN

         I. Văn phòng:

          Chánh văn phòng: Hà Thị Hồng Khuyên

           Số điện thoại cơ quan: 0262. 3856.339

            Di động                    :    0935. 406. 499

            Email: khuyenhth@bqlkcn.daklak.gov.vn   

            Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Nam Anh

           Số điện thoại cơ quan: 0262.3841. 789

            Di động                    :    0987. 455. 857

            Email: anhnn@bqlkcn.daklak.gov.vn 

1. Chức năng

Văn phòng là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý,  có các chức năng sau:

- Giúp việc cho Lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động chung của Ban Quản lý;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Ban về công tác quản lý tài chính, tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, công tác pháp chế, thực hiện các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức và người lao động;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp, thành lập văn phòng đại diện thương mại; công tác xúc tiến đầu tư.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu công tác tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, đào tạo, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng và các chế độ của công chức, viên chức và người lao động;

- Quản lý tài sản,công cụ, dụng cụ, vật tư, điều hành các phương tiện, phục vụ các hoạt động của Ban Quản lý;

- Thực hiện công tác tổng hợp và đôn đốc các phòng thực hiện kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, lịch công tác tuần, chương trình công tác tháng, quí, năm;

- Tham mưu và chủ trì đôn đốc, kiểm tra công tác cải cách hành chính; tham mưu công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

- Quản lý và sử dụng các con dấu, thực hiện công tác văn thư-lưu trữ;

- Bảo đảm cung cấp thông tin và xử lý thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ cho hoạt động của Ban Quản lý; duy trì chế độ báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan;

- Quản lý công tác tin học, chủ trì quản lý mạng nội bộ và Trang thông tin điện tử.Tiếp nhận văn bản đến và tham mưu xử lý (iDesk), thường xuyên sử dụng văn bản điện tử (trừ văn bản mật);

- Chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động;

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, dự toán ngân sách, kinh phí sự nghiệp; Xét duyệt, báo cáo quyết toán tài chính đơn vị trực thuộc; Lập, tổng hợp và gửi báo cáo quyết toán tài chính năm, thu, nộp và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp; Tham mưu cho lãnh đạo Ban trong quá trình tổ chức thực hiện;

- Tiếp nhận thủ tục đăng ký đầu tư; tham mưu cấp, điều chỉnh, thu hồi văn bản chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư;

- Tham mưu cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp theo quy định pháp luật về thương mại;

- Tham mưu phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;

- Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư;

- Là đầu mối theo dõi và tổng hợp tham mưu về công tác hội nhập kinh tế quốc tế;

- Tham mưu báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình: Xây dựng và phát triển khu công nghiệp; tình hình hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước;

- Tham mưu hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong khu công nghiệp liên kết, hợp tác với nhau thực hiện cộng sinh công nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, hình thành các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ, khu, cụm liên kết ngành;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Ban.

           II. Phòng Quản lý Nghiệp vụ:

            Trưởng phòng: Nguyễn Văn Minh

            Số điện thoại cơ quan:    0262. 3841.777

            Di động                     :   0905. 033. 939

            Email:minhnv@bqlkcn.daklak.gov.vn

            Phó Trưởng phòng: Võ Thị Mỹ Vân

           Số điện thoại cơ quan:   0262.3856. 379

            Di động                    :    0914. 144. 979

            Email: vanvtm@bqlkcn.daklak.gov.vn

1. Chức năng

Phòng Quản lý Nghiệp vụ là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý, có các chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trong công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực: Doanh nghiệp, Lao động; Tài nguyên và Môi trường; Quy hoạch và xây dựng; hoạt động sản xuất- kinh doanh, thương mại của các dự án đầu tư và dự án phát triển hạ tầng trong KCN; đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp và của doanh nghiệp khu công nghiệp.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan khác, để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế hành chính“một cửa tại chỗ” hoặc một cửa liên thông để trình lãnh đạo Ban báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Theo dõi, tiếp nhận, xử lý các trường hợp tạm ngừng hoặc ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án đầu tư trong KCN;

-  Kiểm tra, theo dõi tình hình thuê và cho thuê nhà xưởng; tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; hoạt động của các Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN;

- Hàng năm lập kế hoạch dự báo nhu cầu sử dụng lao động trong khu công nghiệp, phối hợp với cácđơn vị có liên quan cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp.

- Tham mưu thực hiện kiểm tra, phối hợp với cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc thanh tra việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp; nghiên cứu đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với khu công nghiệp.

- Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp; phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp.

- Tiếp nhận, các nội dung phản ánh của nhà đầu tư về khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham mưu kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;

- Tham mưu tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Chủ trìkiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường đối với các dự án tại khu công nghiệp;

 - Tham mưu phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong khu công nghiệp;

- Tham mưu tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu công nghiệp theo thẩm quyền;

- Tham mưu báo cáo định kỳ với các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp;

- Tham mưu công tác quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Tham mưu phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp trong trường hợp phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp khi chuyển đổi thành khu công nghiệp sinh thái;

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ đầu mối giúp Lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển mô hình khu công nghiệp, khu kinh tế mới (Vốn đầu tư phát triển và kinh phí khác);

- Tham mưu tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp;

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Ban Quản lý, cụ thể:

+ Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu công nghiệpthuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo pháp luật về xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép trong khu công nghiệp; thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình; thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với các dự án trong khu công nghiệp;

+Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệptrong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được; Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm; thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

+ Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác trong khu công nghiệp;

+ Phối hợp thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, chấp thuận về môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo phân cấp hoặc ủy quyền đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp;

+ Thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước tại các khu công nghiệp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Ban.