Đơn vị trực thuộc

Cập nhật lúc: 16:17 15/07/2017

Chủ đầu tư: CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP HOÀ PHÚ

 

Trụ sở : Thôn 12, Xã Hòa Phú – TP, Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắklắk 
Tel : (0262) 3841. 337 ;  Fax: 0262. 3841. 337
 

               Giám đốc: Đa Văn Minh

               Số điện thoại cơ quan: 0262. 3841. 019

                Di động:                     0913. 434. 029

                Email: minhdv@bqlkcn.daklak.gov.vn

                Phó giám đốc: Trần Đức Quang

                Di động:                       0914. 160. 435 

                Email: Quangtd@bqlkcn.daklak.gov.vn

    Chức năng - Nhiệm vụ  - Quyền hạn của Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú:

    1. Chức năng:  

    a) Là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk;

   b) Công ty PTHT KCN Hòa Phú có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Trụ sở đặt tại KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột.

    2. Nhiệm vụ:

    a) Tham mưu cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk trong việc lập kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác để thực hiện thi công các công trình kỹ thuật trong KCN Hòa Phú;

     b) Quản lý, vận hành, khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng kỹ thuật và Nhà máy xử lý nước thải KCN;

    c) Tổ chức các hoạt động dịch vụ: Cấp nước sản xuất và sinh hoạt, trồng cây chăm sóc cây xanh và thảm cỏ, thu gom và xử lý chất thải rắn, dịch vụ ăn uống trong KCN;

     d) Phối hợp với các đơn vị Công an trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng và đề xuất biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong KCN;

      đ) Tổ chức thực hiện các hoạt động vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong KCN;

     e) Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, chế độ kiểm toán, thống kê và bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Thực hiện báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, đúng nội dung và thời gian quy định;

      f) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư, khai thác, cung ứng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trong KCN sau khi có sự thống nhất của Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk;

      g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk giao.

      3. Quyền hạn:  

       a) Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN. Đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN thì nhà đầu tư không phải trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

      b) Được giao các nguồn vốn, được vay vốn tại các Ngân hàng, vốn ưu đãi tại Ngân hàng hỗ trợ phát triển tại địa phương, vốn nhàn rỗi của kho bạc, vốn tín dụng ưu đãi trong và ngoài nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn hợp pháp khác sau khi được sự thống nhất của Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, quản lý, duy tu và bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong KCN;

      c) Được ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm;

     d) Cho các doanh nghiệp thuê lại đất và thu phí sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật KCN trên cơ sở hợp đồng phù hợp theo chính sách ưu đãi của tỉnh và của nhà nước;

     đ) Định giá cho thuê, cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các loại phí sử dụng hạ tầng liên quan khác theo quy định của pháp luật và đăng ký với Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk về khung giá và các loại phí định kỳ 6 tháng hoặc trong trường hợp có sự điều chỉnh khác so với khung giá đã đăng ký;

      e) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế viên chức, nhân viên thừa hành, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.